Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

Na een ziekmelding heeft een werkgever de wettelijke verplichting om vast te (laten) stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Alleen indien de werknemer door ziekte (letsel opgelopen door een ongeval) niet in staat is diens werk te doen (de bedongen arbeid te verrichten) heeft deze het wettelijk recht op 70% loondoorbetaling na 2 wachtdagen.

Werkgevers moeten hun werknemers krachtens de Wet bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt die verplichte aanvulling van het loon niet.

In de praktijk zien we dat in de cao of arbeidsovereenkomst “bovenwettelijke” aanvullingen zijn overeengekomen. De wachtdagen worden toch betaald, de 70% wordt gedurende een periode nog aangevuld. Vaak wordt het loon gedurende het eerste ziektejaar 100% doorbetaald.

Het minimumpercentage van 70% geldt alleen wanneer het loon van de werknemer niet hoger is dan het maximumdagloon. Indien de werknemer een loon op of rond het niveau van het wettelijk minimumloon ontvangt, moet de omvang van het ziekengeld tijdens de eerste 52 weken zodanig zijn dat de werknemer niet onder het voor hem geldende wettelijk minimumloon zakt. Dus als een werknemer het wettelijk minimumloon verdient, heeft hij bij ziekte altijd recht op 100% loondoorbetaling.

De minimumloongarantie geldt niet tijdens het tweede ziektejaar. De werknemer wiens loon tijdens het tweede ziektejaar onder het minimumloonniveau terecht komt, kan een beroep doen op een aanvulling uit de Toeslagenwet, als hij aan de voorwaarden van die wet voldoet.

Is er sprake van een ziekmelding door een ongeval? Lees hier over onze rechtshulp service.